Дорадчі органи управління

Задля якомога ефективнішого управління освітньо-науковою діяльністю на факультеті функціонує низка дорадчих органів, а саме:

Адміністративна рада 

Адміністративна рада покликана готувати пропозиції та проекти рішень органів управління факультету біомедичної інженерії щодо організації освітнього процесу, організаційно-виховної, науково-інноваційної, міжнародної та фінансово-господарської діяльності. Очолює адміністративну раду декан факультету, а до її складу входять заступники декана, завідувачі кафедрами, а також провідні вчені факультету та відповідальні за окремі напрямки діяльності підрозділу. 

Методична комісія

Методична комісія факультету є дорадчим органом управління, який покликаний координувати науково-методичну роботи кафедр, вирішувати питання організації освітнього процесу, його навчально-методичного забезпечення, спрямовані на підвищення ефективності та якості вищої освіти. Методичну комісію очолює заступник декана з навчально-методичної роботи, а до її складу входять науково-педагогічні, педагогічні співробітники, відповідальні за відповідний напрям роботи структурних підрозділів. 

Діяльність методичної комісії факультету здійснюється у таких напрямках:

  • впровадження рекомендацій Методичної ради університету;
  • узагальнення та поширення передового досвіду навчально-методичної роботи та подання пропозицій Вченій раді факультету щодо впровадження сучасних технологій та методів навчання;
  • сприяння підготовці навчально-методичної літератури науково-педагогічними працівниками факультету, розгляд і надання рекомендацій для її опублікування;
  • координація роботи кафедр у підготовці навчально-методичної літератури;
  • сприяння підвищенню професійного рівня викладацького складу факультету;
  • удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, його інтенсифікація на основі впровадження сучасних методів навчання, прогресивних освітніх та новітніх інноваційних технологій.
Рада роботодавців

Рада роботодавців Факультету біомедичної інженерії утворена як дорадчий орган управління та має на меті консолідацію представників роботодавців галузі охорони здоров’я та суміжних галузей задля вироблення пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу за освітніми програмами «Прикладна біологія», «Компʼютерні технології у біології та медицині», «Комп’ютерні науки», «Медична інженерія», «Біомедична інженерія», «Регенеративна та біофармацевтична інженерія», «Фізична терапія». 

До складу ради входять керівники та співробітники наукових установ, закладів охорони здоров’я, проектних організацій, органів із оцінки відповідності, підприємств та компаній, які спеціалізуються на інжинірингу в охороні здоров’я, інформаційних та біомедичних технологіях. 

Голова ради – к.т.н. Юрій Горшунов, генеральний директор ТОВ «Діксі-Центр», м. Київ.
Секретар ради – к.б.н. Олена Беспалова, доцент кафедри трансляційної медичної біоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Контакти: ec-fbme@lll.kpi.ua

Рада з апробації дисертаційних робіт з біомедичної інженерії та технологій

До повноважень Ради з апробації дисертаційних робіт з біомедичної інженерії та технологій належить підготовка пропозиції та проекти рішень органів управління ФБМІ щодо якості підготовки дисертаційних робіт, що виконуються здобувачами (аспірантами) кафедр ФБМІ за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки, 163 Біомедична інженерія та 227 Терапія та реабілітація. Рада є науково-консультативним майданчиком, на якому аспіранти факультету мають можливість презентувати поточний стан прогресу своїх наукових досліджень, отримати поради від провідних вчених факультету. Функціонування Ради є одним із елементів системи забезпечення якості освітньо-наукового процесу на третьому рівні вищої освіти. 

Міжфакультетська рада з апробації дисертацій біотехнологічного профілю

Рада функціонує як дорадчий орган управління двох структурних підрозділів університету – Факультету біомедичної інженерії та Факультету біотехнології і біотехніки. 

Рада проводить наукові семінари з метою апробації:

  • дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора наук із спеціальності 03.00.20 – біотехнологія, які виконуються у КПІ ім. Ігоря Сікорського та/або плануються до захисту у спеціалізованій вченій раді при КПІ ім. Ігоря Сікорського;
  • дисертацій здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 091 Біологія та біохімія й 162 Біотехнології та біоінженерія, за зверненням випускової кафедри або гаранта освітньої програми.

Функціонування Ради є одним із елементів системи забезпечення якості освітньо-наукового процесу на третьому рівні вищої освіти, а також менеджменту наукової діяльності у галузі біології та біотехнології.

Міжфакультетська комісія з біоетики

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим науково-експертним органом Факультету біомедичної інженерії та Факультету біотехнології і біотехніки й сприяє дотриманню вимог Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження» та Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину).

Голова Комісії: Ігор Худецький, зав. кафедри біобезпеки і здоров’я людини КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктор медичних наук, професор.
Заступник голови Комісії: Олексій Дуган, професор кафедри промислової біотехнології і біофармації, доктор біологічних наук, професор.
Секретар Комісії: Наталія Бертош, провідний фахівець кафедри трансляційної медичної біоінженерії (bertosh-fbmi@lll.kpi.ua).

Прокрутити вгору