Popaduha

Попадюха Юрій Андрійович

Професор кафедри

доктор технічних наук, професор

Звання та нагороди: Знак МОН України «Відмінник освіти України», медаль «В ПАМЯТЬ 1500-летия КИЕВА», нагрудний знак «Ветеран війни–учасник бойових дій», Почесне звання «Заслужений науковець НТУУ «КПІ», дві Подяки Голови Київської міської державної адміністрації, дві Подяки Голови Солом’янської районної державної адміністрації м. Києва, Подяка Головного управління по фізичній культурі та спорту Київської міської державної адміністрації, Почесна Грамота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Подяки Ректора НТУУ «КПІ», Почесні Грамоти КПІ, Подяки від підрозділів ВМФ СРСР за успішне та якісне виконання спеціальних науково-технічних замовлень, занесений на Дошку Пошани ОКБ «Шторм» НТУУ «КПІ».

Після закінчення середньої школи № 41 - токар на заводі Автоматики, навчання у Київському технікумі напівпровідникового приладобудування. З 1966 р. – служба у Радянської армії: у спеціальній школі сержантів зв’язку, Генеральному штабі ЗС СРСР, у підрозділах на території Угорщини та Чехословаччини, участь у навчаннях «Дніпро» та «Дунай». Ветеран війни - учасник бойових дій. Після демобілізації працював у Київському політехнічному інституті з 01.02.1969р. на кафедрі автоматики і телемеханіки. Загальний стаж роботи в НТУУ «КПІ» – 44 роки. Має три вищі освіти. Закінчив Київський політехнічний інститут (1975р), Міжнародний Відкритий Університет розвитку людини «Україна» (2006р), магістратуру Національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю «Фізична реабілітація» (2008р). Загальний стаж наукової та науково–педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 34 роки та керівництва науковим колективом – 23 роки. Перелік посад, які займав під час роботи в КПІ: - Кафедра автоматики і телемеханіки КПІ (1969 – 1980 р.р.): технік, старший механік, інженер, завідувач лабораторією, старший інженер, старший науковий співробітник; - ОКБ «Шторм» НТУУ «КПІ» (1980 – 2000 р.р.): старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного сектора, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з науково – виробничої роботи, заступник директора з науково-організаційної роботи; - Факультет фізичного виховання і спорту (1998 – 2007 р.р.): доцент кафедри підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної реабілітації, заступник декана з навчально-мето-дичної роботи; - Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2007 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 по теперішній час) - завідувач кафедри фізичної реабілітації. Кандидат технічних наук з 1987р. Дисертацію захистив у 1986р. у спеціалізованій вченій раді ЦНИИ «Гидроприбор» (г. Ленинград), спеціальності 05.13.14 «Системы специального назначения обработки информации и управления» і 05.13.09 «Управление в биологических и медицинских системах», тема дисертації «Информационно-управля-ющая биотехническая система». Доктор технічних наук з 2010р. Дисертацію захистив у 2009р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.171.03 в Міжнародному науковонавчальному центрі інформаційних технологій та систем НАНУ і МОНУ, спеціальність 05.13.09 «Медична і біологічна інформатика та кібернетика», тема дисертації «Інформаційна технологія контролю та управління діяльністю біооб’єктів у підводному середовищі». Має вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Системи та процеси керування», а також доцента і професора кафедри фізичної реабілітації. Біографія Попадюхи Ю.А. входить до складу біографічної енциклопедії успішних людей України WHO IS WHO В УКРАЇНІ (1 вип. 2012, 287с).

Коло наукових інтересів: біоробототехнічні та біотехнічні комплекси і системи, водолазна техніка та спеціальне спорядження, апаратно–програмні системи та засоби контролю функціонального стану і керування поведінкою людини, технології та засоби забезпечення життєдіяльності людини в екстра-мальних гіпербаричних умовах, реабілітаційні технології, технічні тренажерні засоби та пристрої для оздоровлення, фізичної реабілітації, спорту та відновлення інвалідів. Протягом 24 років (1978–2002 р.р.) - науковий керівник і головний конструктор 31 НДР і ДКР на замовлення Національної Академії наук України, Національного Агентства морських досліджень і технологій України, Міністерства України з питань науки і технологій, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони СРСР і України, Інституту Фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Українського антарктичного центру, а саме: «Комплекс технічних засобів моніторингу стану людини та умов праці під водою»; «Розробка керівних документів з технічного забезпечення підводних робіт та випробувань в реальних морських умовах»; «Дослідження стану та розвитку, розробка нових структур морських пошуково та аварійно-рятувальних служб і засобів»; «Мобільна система фізіологічного контролю та зв’язку для забезпечення робіт людини під водою»; «Створення систем індивідуального моніторингу полярників і пірнаків в умовах Антарктики»; «Дослідження та створення мобільної системи моніторизації водолазних робіт на шельфі»; «Розробка та дослідження нетрадиційних методів створення біоробототехнічних систем підводного пошуку малорухомих і нерухомих об’єктів, охорони морських засобів та водних районів»; «Дослідження та розробка комплексу біотехнічних засобів декомпресійного контролю водолазів»; «Створення портативних засобів зв’язку та орієнтації для підвищення ефективності та безпеки проведення підводних робіт», «Исследование путей создания, разработка и изготовление техничес¬ких средств БТС для решения задач морской геологоразведки, гидрофизического обследования грунта, глубинного обслуживания бурового оборудования и оказания помощи водолазам в проведении подводных работ»; «Разработка и изготовление экспериментального образца комплекса технических средств для БТС поиска на грунте затонувших объектов»; «Разработка и изготовление экспериментального образца комплекса технического обеспечения позиционно–маневренной БТС охраны частей побережья и морских объектов от несанкционированного доступа», які виконувались за тематичними планами Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000р. проекту «Дельфін»-«Создание морских технологий «двойного назначения» в интересах обороны Украины», Державної програми «Рекреація» - «Створення морського рекреаційного господарства у приморських регіонах України, промислова і медична інфраструктура якого відповідає стандартам міжнародного туризму» Національної програми, Державної програми досліджень України в Антарктиці на період до 2000р., Міжгалузевої науково-технічної програми Міністерства Оборони і МОН України «Розробка та створення багатофункціональних акусторадіотехнічних комплексів в інтересах оборони та господарства України», а також на замовлення МОН України, НДР «Розробка технологій забезпечення психофізичної реабілітації та оздоровлення людини (№ держ. реєстр. 0111U003539) 2011 - 2013р. Створені під керівництвом і за активною участю Попадюхи Ю.А. експериментальні та дослідні зразки технічних і біотехнічних засобів і систем (понад 20 розробок) пройшли Державні натурні випробування, демонструвались на національних і між народних виставках, симпозіумах, конференціях, проводилась їх дослідна експлуатація, пройшли випробування в річкових, морських і Антарк-тичних умовах на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», а саме: Водолазна гідроакустична станція мовного зв’язку дальньої дії з надводним і підводними блоками; Водолазна станція підводно-надводного зв’язку ближньої дії з використанням радіогідроакустичного буя; Гідроакустична інформаційно-керуюча система; Комплекс пристроїв для примусового підняття підводних об’єктів; Водолазна гідроакустична система підводного орієнтування з використанням підводних гідроакустичних маяків і портативного пеленгатора; Серія портативних гідроакустичних інформаційно-керуючих систем; Водолазна телефон¬на станція мовного зв’язку; Портативна телевізійна система з телефонним зв’язком для огляду водолазами підводних об’єктів; Портативний водолазний декомпресиметр; Портативний підводний товщиномір; Багатоканальна біотелеметрична система вимірювання температури тіла водолазів; Гідроакустична система передавання цифрової біотелеметричної інформації.

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Основи біотелеметрії», «Комп’ютеризовані технічні системи для фізичної реабілі¬тації», «Основи синтезу біотехнічних засобів фізичної реабілітації», «Вступ до спеціальності», «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Технічні засоби у фізичній реабілітації». Керує дипломними роботами студентів. Автор понад 200 наукових публікацій, в т.ч. 2 монографії, 6 авторських свідоцтв СРСР, 30 Патен¬тів (України - 24, Російської Феде-рації - 6), 4 - навчальних посібники (2 - гриф МОНУ, 2 - гриф НТУУ «КПІ»), 13 – методичних вказівок та рекомендацій, 12 конспектів лекцій, 1 електронний навчальний посібник. Під керівництвом проф., д.т.н. Попадюхи Ю.А. захищена одна (Глиняна О.А.) і виконуються сім дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту, та технічних наук за спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація».

Основні праці:

1. Ільїн В.Н., Попадюха Ю.А., Головін В.І. Основи та методи гіпербаричної фізіології дихання. Навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ». Київ, ІВЦ «Політехніка», 2001. - 96 с.

2. Ільїн В.М., Попадюха Ю.А., Андрійчук Ю.М., Сичов С.О. Фізична реабілітація після підводних занурювань. Навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ». Київ, ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2003. - 176 с.

3. С.О.Сичов, Ю.А.Попадюха. Основи силових видів спорту та єдино-борств. Навчальний посібник з грифом МОН України. Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2007. – 156 с. 4. Ильин В.Н., Попадюха Ю.А., Бородин Ю.А., Дмитрук А.И., Мель¬ни-ков Д.С. Физическая работоспособность человека: оценка и коррекция, биоритмологические аспекты. Учебное пособие с грифом МОН Украины. Киев: ООО «Полипром», 2008. – 132 с.

5. Попадюха Ю.А., Яковлєв С.Г, Федотов О.А., Ільїн В.М., Горго Ю.П. Інформаційні технології, методи та засоби для підводних досліджень і робіт. Монографія. К.: ПВП «Задруга», 2008. – 548 с.

6. Попадюха Ю.А., Горго Ю.П. Інформаційні технології та біофізичні оцінки діяльності операторів в біотехнічних системах. Монографія. К.: ПВП «Задруга», 2008. – 199 с.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 sychov

Сичов Сергій Олександрович

Професор кафедри 

доктор педагогічних наук, доцент

Звання та нагороди:відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, заслужений викладач НТУУ «КПІ».

Працює в НТУУ «КПІ» з 1986 року та займав посади: голови спортивного клубу; директора спортивного центру; декана факультету фізичного виховання та спорту; завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання. Захистив дисертації на присвоєння наукового ступеня кандидата наук у 2002 році та на присвоєння наукового ступеня доктора наук у 2011 році.

Коло наукових інтересів: фізичне виховання студентської молоді;удосконалення методики організації занять з фізичного виховання; залучення до цінностей фізичної культури студентської молоді; підвищення працездатності студентської молоді;формування потреби у фізичному вихованні студентської молоді; методика розвитку фізичних якостей у силових видах спорту.

Проводить лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Теорія та методика фізичного виховання», «Загальна теорія підготовки спортсменів», «Теорія та методика оздоровчого атлетизму та єдиноборств», «Оздоровчий атлетизм». Автор понад 115 науково-методичних праць і публікацій, в т.ч. 4 навчальних посібники, з яких 2 з грифом МОНУ, 1 монографія, понад 20 патентів України.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Bochkova 

Бочкова Наталія Леонідівна

Доцент кафедри 

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила в 1973 році Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «біологія», присвоєно кваліфікацію «Біолог – фізіолог людини і тварин. Викладач біології і хімії». Працювала в інституті вдосконалення лікарів, кафедра реабілітації, у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця, кафедра нормальної фізіології, в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту, з 1996 року – в НТУУ «КПІ», доцентом кафедри фізичної реабілітації з часу створення кафедри. Тема канд. дисертації – «Диференціація фізичних навантажень в фізкультурно--оздоровчих заняттях стосовно деяких факторів ризику серцево-судинних захворювань». На протязі п’яти (2004-2009рр) років була членом експертної комісії з проведення ліцензійної, акредитаційної експертиз підготовки фахівців зі спеціальності 7.010202 «Фізична реабілітація» Міністерства освіти і науки України. На кафедрі, окрім викладацької діяльності, виконувала обов’язки голови методичної комісії кафедри фізичної реабілітації, члена методичної комісії ММІФ; відповідала за переддипломну практику студентів кафедри фізичної реабілітації, за працевлаштування студентів кафедри фізичної реабілітації, за перевірку якості складання рейтингів викладачів кафедри фізичної реабілітації; є членом комісії з розробки та коригування учбових планів кафедри, є членом Державної атестаційної комісії - державні іспити, бакалаври; захист дипломних робіт, спеціалісти. Виконує керівництво аспірантами за основним напрямком наукової діяльності. Є автором більше 40 наукових праць з тематики: «Использование физкультурно-оздоровительных занятий в коррекции избыточной массы тела», «Возрастные особенности адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем к физическим нагрузкам», «Використання фізичних вправ у корекції ліпідного обміну», «Обґрунтування параметрів фізкультурно--оздоровчих занять для осіб середнього віку», «Морфофункціональний стан, фізична працездатність та особливості адаптації до фізичних навантажень осіб з артеріальною гіпертензією», «Обґрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з артеріальною гіпертензією», «Вплив ступеня виявленості факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань на морфофункціональний стан та фізичну працездатність» та ін., конспектів лекцій.

Коло наукових інтересів: Дозування фізичних навантажень в осіб з факторами ризику серцево-судинних захворювань: визначення критеріїв, параметрів навантажень.

Читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін «Фізіологія людини», «Спортивна фізіологія», «Динамічна анатомія», «Вікова фізіологія», «Вікова анатомія».

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Kopotchinska1

Копочинська Юлія Володимирівна

Доцент кафедри 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

У 2000 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України, спеціальність «Фізичне виховання», здобула кваліфікацію викладача фізичного виховання, спеціаліста з рекреації та оздоровчої фізичної культури. У 2006 році закінчида Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю «Фізична реабілітація», здобула кваліфікацію магістр з фізичної реабілітації (з відзнакою). З 2012 року кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Львівського державного університету фізичної культури, ДК № 008316. В 2013 році отримала вчене звання доцента. Загальний стаж педагогічної роботи 18 років, у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 13 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІV рівня акредитації: 01.09.2001 р. – 15.10. 2006 р. – асистент, старший викладач кафедри фізичної реабілітації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; з 2003 р. заступник завідувача кафедри фізичної реабілітації. З 01.09.2006 р. – 14.11.2012 р. – доцент кафедри реабілітації Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая; з 15.11. 2012 р. завідувач кафедри реабілітації вищезазначеного ВНЗ. З 01.09.2013 р.- доцент кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів: Фізіологічні зміни в організмі жінок під час оздоровчих занять фітнесом в залежності від фаз ОМЦ, особливості плавання, як засобу профілактики та реабілітації людей з захворюваннями різних систем організму; адаптивне плавання у системі реабілітації людей з обмеженими можливостями; нетрадиційні засоби відновлення працездатності в системі реабілітації та застосування сучасних SPA-технологій.

З основних навчальних курсів з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано: Навчальний посібник. «Застосування сучасних засобів і методів фізичної реабілітації у боротьбі з надлишковою масою тіла та ожирінням». Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни: «Плавання та методика його викладання». Патент на корисну модель №65367 від 12.12.2011р. Бюл.№23Спосіб комплексного корегування фігури людини.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Glyniana1

Глиняна Оксана Олександрівна

Старший викладач 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

В 2007 році закінчила Факультет фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Фізична реабі¬літація», після закінчення працювала в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК, де отримала другу вищу категорію. В листопаді 2007 року втупила до аспірантури НТУУ «КПІ». З 2009 року працюю на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». Загальний стаж наукової та науково – педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 5 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: - Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2009 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 по теперішній час) – старший викладач.  Дисертацію захистила у 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ), за спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація».

Коло наукових інтересів: Реабілітаційні технології, технічні тренажерні засоби та пристрої для оздоровлення, фізичної реабілітації, спорту та відновлення інвалідів. Лімфодренажні методики у відновлювальному лікуванні, вплив інформаційних технологій на відновлення хворих після інсульту, інфаркту, ендопротезування кульшового та колінного суглобів.

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Основи реабілітаційної майстерності», «Масаж загальний», «Сучасні технології і засоби масажу», «Реабілітаційні технології», «Фізична реабілітація при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату»». Керує дипломними роботами студентів. Автор 26 наукових публікацій.

Основні публікації: 1. Глиняна О. О. Комплексна фізична реабілітація після тотального ендопро-тезування кульшового суглоба / О. О. Глиняна // Теорія і методика фізичного виховання. – 2009. – № 1. – С. 31–35. 2. Глиняна О. О. Фізична реабілітація хворих в передопераційному періоді при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба / О. О. Глиняна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 2/3. – С. 198–201. 3. Глиняна О. О. Алгоритм реабілітації після первинного ендопротезування кульшового суглобу / О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць /за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2011. – № 8. – C. 30–33. 4. Глиняна О. О. Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора – реабілітолога / О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха, Ю. П. Горго // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. національного ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – №2 (14). – С. 83–88. 5. Глиняна О. О. Особливості етапів відновлення хворих після первинного тотального ендопротезування кульшового суглобу / О. О. Глиняна // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2010. – Вип. 6. – С. 78–82. 6. Глиняна О. О. Особливості фізичної реабілітації людей літнього віку, хворих на коксартроз, після тотального ендопротезування кульшового суглобу / О. О. Глиняна // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2011. – Вип. 14. – С. 26–30.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Latenko1

Латенко Світлана Борисівна

Старший викладач 

Звання та нагороди: Нагороджена Почесною відзнакою «За заслуги» президією фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Почесною грамотою Міністерства Освіти і науки України. Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1974 р. З 1974 по 1986 рр. працювала в клінічній лікарні №25 м. Києва на посаді лікаря дієтолога і викладала дієтотерапію на вечірньому відділенні Київського медичного училища № 3. З 1986 по 1996 р.р. працювала лікарем спортивного центру НТУУ «КПІ». З 1996 року і по цей час працює старшим викладачем кафедри фізичної реабілітації ФБМІ, виконує обов’язки наукового секретаря кафедри. Активно співпрацює з Відкритим Міжнародним Університетом з розвитку людини «Україна», Міжнародним Науково-технічним Університетом імені академіка Ю. Бугая, Національним Університетом фізичної культури і спорту України, Політехнічним ліцеєм НТУУ «КПІ», Центральною школою вищої спортивної майстерності України, з багатьма телевізійними каналами України (Інтер, Тоніс, КРТ, Перший УТ-1 та іншими). З 2005 року виконує обов’язки секретаря Федерації аеробіки і фітнесу України, суддя національної категорії з синхронного плавання та аеробіки.

Коло наукових інтересів: Традиційні та нетрадиційні методи оздоровлення людини, дієтологія, раціональне та оздоровче харчування, різні системи оздоровчих тренувань, організація і проведення масових, фізкультурно-оздоровчих заходів, організація і проведення спортивних заходів різного рівня, новітні технічні засоби реабілітації та оздоровлення, освітня діяльність серед молоді і різних груп населення з питань психології здоров’я та здорового способу життя. Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін «Гігієна», «Основи медичних знань», «Спортивна медицина», «Динамічна анатомія», «Загальна теорія здоров’я», «Основи здорового способу життя».

Автор понад 40 наукових публікацій з тематики фізичної реабілітації і підвищення працездатності спортсменів технічними засобами реабілітації. Під керівництвом Латенко С.Б. студентами успішно захищено більше 50 дипломних робіт.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Pecenko

Пеценко Надія Іванівна

Старший викладач 

В 1979 році закінчила Київський інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю «Фізична культура і спорт», маю дві кваліфікації «Викладач фізичного виховання» та «Інструктор ЛФК». З 1979 року працювала вчителем фізкультури в СШ №61 м. Києва (5 років). В період 1983-2008 р.р. працювала в Київській обласній клінічній лікарні №1 на посаді інструктора ЛФК, яку поєднувала з посадою масажиста у відділенні відновного лікування. З 2004 року працює на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ «КПІ» на посаді старшого викладача. Загальний стаж наукової та науково–педагогічної діяльності в НТУУ «КПІ» – 10 років. Перелік посад, які займала під час роботи в КПІ: - Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (2004 – 2013 р.р.) далі факультет біомедичної інженерії (2013 по теперішній час) – старший викладач.

Коло наукових інтересів: Реабілітаційні технології, технічні тренажерні засоби та пристрої для оздоровлення, фізичної реабілітації, спорту та відновлення інвалідів. Лімфодренажні методики у відновлювальному лікуванні, вплив інформаційних технологій на відновлення хворих після інсульту, інфаркту, ендопротезування кульшового та колінного суглобів. Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів», «Масаж загальний», «Лікувальна фізична культура», «Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях», «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи». Керує дипломними роботами студентів. Автор 15 наукових публікацій.

Основні публікації: 1. Пеценко Н.І. Особливості відновлення хворих коксартрозом після тотального ендопротезування кульшового суглобу за допомогою електро-міостимуляції / Н.І. Пеценко, О. О. Глиняна // Матереріали XI конф. з біоніки, кібернетики та прикладної фізики. – К., 2010. – С. 27–28. 2. Пеценко Н. І. Перспективи впровадження інформаційних технологій у відновлення пацієнтів хворих на ревматоїдний артрит / Н. І. Пеценко, О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха, // Інтегративна медицина: тези доп. ювілейної міжнар. конф. – К., 2011. – С. 62–64. 3. Пеценко Н. І. Мануальный лимфодренаж – составляющая комплексной противоотечной реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава / Н. І. Пеценко, О. А. Глиняна // Сучасні проблеми фіз. вих. і спорту школярів та студентів України : матеріали XII всеукр. наук.-практ. конф – Суми, 2012. – С. 289–293. 4. Пеценко Н. І. Роль і значення фізичної реабілітації для відновлення пацієнтів після ендопротезування кульшового суглобу / Н. І. Пеценко, О. О. Глиняна, Ю. А. Попадюха, // Сучасні проблеми фіз. вих. і спорту школярів та студентів України : матеріали XI всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. – Суми, 2011. – С. 217–219.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Шалда Семен Володимирович

Старший викладач 

Закінчив з відзнакою факультет фізичного виховання і спорту НТУУ «КПІ» у 2003 р. З 2003 р. до 2009 р. працював на посаді викладача кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». З 2009 р. і по теперішній час працює на посаді ст. викладача кафедри ФР. У 2011 р. закінчив аспірантуру НТУУ «КПІ». Готує до захисту дисертаційну роботу на тему «Фізична реабілітація після травм у спортсменів силових видів спорту». З 2007 р. працює за сумісництвом на посаді ст. викладача на кафедрі реабілітації відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У 1998 р. отримав звання кандидата у майстри спорту з пауерліфтингу. Призер багатьох чемпіонатів та кубків м. Києва та України з пауерліфтингу.

Коло наукових інтересів: Реабілітаційні технології у спорті, зокрема у силових видах спорту; біохімічні процеси та їх корекція при заняттях силовими видами спорту; фізична реабілітація опорно-рухового апарату. біомедична інженерія. Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін «Основи біотелеметрії», «Основи синтезу і ПБЗФР», «Гімнастика та методика її викладання», «Реабілітаційні технології», «Теорія та методика оздоровчого атлетизму та єдиноборств», «Плавання та методика його викладання», «Загальна теорія здоровʼя», «Основи раціонального та оздоровчого тренування», «Біохімія». Автор 13 наукових публікацій.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Litovchenko

Литовченко Наталія Петрівна

Викладач кафедри 

2000 р. – Професійно-технічне училище м.Києва, кваліфікація секретар-референт. 2000 – 2004 рр. – Київський національний лінгвістичний університет, старший інспектор відділу кадрів. 2002 – 2005 рр. – навчання у Київському національному лінгвістичному університеті. 2005 – 2008 рр. – факультет фізичного виховання і спорту НТУУ «КПІ», секретар декана. 2008 – 2012 рр. – кафедра фізичної реабілітації НТУУ «КПІ», старший лаборант. 2006 – 2009 рр. – навчання у НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Фізична реабілітація», ОКР «Спеціаліст», кваліфікація фахівець-викладач з фізичної реабілітації. З 2012 р. по теперішній час – викладач кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». Пошукач на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності «Фізична реабілітаці».

Коло наукових інтересів: Розробка та дослідження реабілітаційних технологій для відновлення спортсменів, жінок та осіб похилого віку, осіб з обмеженими можливостями, а також з метою оздоровлення. Оптимізація навчальної діяльності студентів технічних ВНЗ засобами фізичної реабілітації з урахуванням їх індивідуальних біоритмів. Проводить лекційні та практичні заняття з дисциплін «Основи туризму та орієнтування», «Олімпійський та професійний спорт», «Реабілітаційні технології – "Реабілітаційні технології у людей з обмеженими можливостями», «Оздоровчі технології і системи для інвалідів», «Реабілітаційні технології – "Використання реабілітаційних технологій у жінок та осіб похилого віку», «Оздоровчий фітнес», «Сучасні оздоровчі системи», «Спортивно-оздоровчі споруди», «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи», «Біоритмологічні аспекти проблем адаптації». Автор та співавтор 9-ти наукових публікацій.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Stepaniuk

Степанюк Наталія Василівна

Викладач кафедри 

Закінчила з відзнакою Національний технічний університет України «КПІ» у 2008 р. У 2009 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. З 2008 по 2011 рр. працювала у НПУ імені М.П Драгоманова на посадах старшого лаборанта, викладача кафедри теорії та методики фізичного виховання. З 2011 року – викладач кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». Наразі працює над кандидатською дисертацією. 

Коло наукових інтересів: Фізична реабілітація при травмах та захворюваннях колінних суглобів; профілактика та реабілітація захворювань хребта і викривлень постави. Читає лекції і проводить практичні заняття з навчальних дисциплін «Реабілітаційні технології», «Вступ до спеціальності», «Ортопедичні й технічні засоби для рекреації інвалідів», «Легка атлетика та методика її викладання», «Оздоровчі технології і системи для інвалідів», «Сучасні технології оздоровчих тренувань», «Педагогічна практика у школі» (керівник практики).

Автор понад 20 наукових статей.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


gusak

Гусак Володимир Володимирович

завідувач лабораторії 


grygorenko

Григоренко Віталій Анатолійович

Старший лаборант 

У 2011 році закінчив Інститут фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Отримав диплом спеціаліста з фізичної реабілітації. Парцює на кафедрі фізичної реабілітації НТУУ "КПІ" з 2012 року.

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх