МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  щодо державної атестації студентів спеціальності «Фізична реабілітація»


Програма комплексного державного екзамену з фізичної реабілітації (ОКР "Бакалавр")  


Навчальний процес на кафедрі біобезпеки і здоров'я людини (Здоров'я людини)

В процесі навчання на кафедрі фізичної реабілітації (ФР) студенти-спеціалісти набувають ґрунтовних знань і умінь з фізичної реабілітації при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, при захворю­ван­нях нервової системи та внутрішніх органів, при хірургічних захворюваннях і нервової системи, після перебування у екстремальних умовах, комп’ютеризованих систем для фізичної реабілітації, сучасних технологій та засобів масажу, біоритмологічних аспектів проблем адаптації, основ синтезу і проектування біотехнічних засобів фізичної реабілітації,  інтелекту­альної власності та ін. Студенти проходять переддипломну практику та готують дипломну роботу. Після закінчення навчання студенти-спеціалісти захищають дипломну роботу на засіданні державної екзаменаційної комісії.

FR stud vykl

Основні наукові напрямки кафедри лежать у сферах:визначеннятеоретич­них і прак­тич­­них проблем ФР при різних травмах і захво­рю­ваннях; ергономіки та інженерної психо­логії, технічних проблем з використання технічних засобів для фізичної реабілітації (ФР); методів кінезітерапії у ФР людей з захворюваннями серцево-судинної системи, травмами і захворю­ваннями опорно-рухового апарату; екологічної біофізики людини, фізіології праці і спорту, фізіології екстремальних станів, біологічної і медичної кібернетики та інформатики, моніторингу функціонального стану людини у екстремальних умовах; методів ФР після перебування у екстремальних умовах; принципів дозування фізичного навантаження у ФР;теоретичних і практич­них проблем біофізичних, біонічних і психофізич­них характе­ристик людини; вивчення адаптивних реакцій та біоритмів людини; питань оцінки та керування поведінкою людини при дії різних природних, соціальних і стресових факторів середовища та праці; дослідження механізмів розвитку синдрому хронічної втоми в умовах високих тривалих психологічних і фізичних напружень, розробка методів профілак­тики; розробка та дослід­ження засобів і методів оцінки та корекції функціональних станів людини у реальних і екстремальних умовах середовища; особли­вості психо­фізіології людини у операторській діяльності; створення біотехнічних комплексів, систем і засобів для ФР; дослідження новітніх методів, технічних систем і засобів для ФР і оздоровлення; розробка методик їх застосування для підвищен­ня загальної та спортивної працездатності студентів, профiлак­тики сезонних респiраторних захворювань, синдрому хронiчної втоми.

За участю кафедри проводиться «Комплексна програма розвитку інженерної складо­вої охорони здоров’я». Здійснюється інтег­рація наукової роботи з навчальним процесом де використані  розробки наступних НДР: «Розробка технологій забезпе­чення психофізичної реабілі­тації та оздоров­лення людини (№ держ. реєстр. 0111U003539) - студентами виконано 22 дипломні роботи (18-впроваджено) та «Розробка технологій оцінки та корекції функціо­нальних станів людини при впливах факторів середовища з використанням  біологічних зворот­них зв’язків» (№ держ. реєстр. 0111U003540) - виконано 12 дипломних робіт (9-впроваджено). У науковій роботі приймають участь всі НПП і аспіранти, студенти кафедри.

Кафедрою встановлено наукові зв’язки з національними та закордонними закладами та устано­вами: НДІ «Меди­ч­ні інноваційні технології», Інститутом прикладних проблем фізики та біофізики НАНУ з відкриттям науково-дослідного відділу приклад­ної біофізики та біоніки (керівник д.б.н., проф. Горго Ю.П.) і створенням лабора­торії біоніки кафедри, Міжнародним науково – навчальним центром інформаційних техно­ло­гій та систем НАН і МОН України,  Інститутом геофізики, Середньо­європейською геофізичною обсерваторією та Інститутом паразито­логії Словацької Академії наук (Словаччина), Інсти­тутом земного магнетизму та розповсюдження радіохвиль РАН (Росія). Підписана двостороння угода про наукове співробітництво в галузі досліджень з біофізики людини та ФР із спорідненою кафедрою ФР Римського університету «TorVergata» (Італія). Головний напрямок співро­біт­ництва - обмін досвідом, наукови­ми розробками, методами та засобами в галузі біофізики людини та ФР, обмін викладачами, аспірантами та студентами між кафедрами ФР НТУУ «КПІ» і Римського університету.

Ефективність інноваційної діяльностікафедри – виконуються 2 міжнародні гранти: «Особливості функціональних відгуків біологічних об’єктів при впливах низько­частотних флуктуацій атмосферного тиску та геомагнітного поля» та «Значення природних екологічних параметрів і оцінка їх впливу на активність паразитів» між спільним відділом біоніки та прикладної біофізики (керівник проф., д.б.н. Горго Ю.П.), створеним між НТУУ «КПІ» та Інститутом прикладних проблем фізики та біофізики НАН України, та Інститутами геофізики і паразитології Словацької Академії наук. Кафедрою ФР організовано і проведено Х, XI і XII Міжна­родні  конферен­ції з біоніки та прикладної біофізики (Київ, 2008, 2010, 2013), випу­ще­но збірники тез. За участю НПП кафедри видано низку навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, методичних рекомендацій і вказівок, наукових статей у фахових виданнях України і за кордоном, у видан­нях, що входять до міжнародних наукомет­рич­них баз даних (SCOPUS, INSPEC та ін.).

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 24.00.03 «Фізична реабілітація». До аспірантури рекомендуються кращі випускники кафедри. Всього на кафедрі ФР – 14 аспірантів і по шукачів, 2 – захистили кандидатські дисертації, 4 – готуються до захисту.

Систематично розгляда­ють­ся питання щодо впливу наукових розробок викладачів кафедри на підви­щення ефективності навчального процесу, удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасного стану розвитку науки, техніки і технологій, наукових досліджень з теорії та практики організа­ції та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Для забезпечення навчального процесу кафедра має 2 навчальні аудиторії 104 і 110/1 кожна (42,0м2) і 3 потокові лекційні аудиторії 315,321,327 (кожна 104,7м2). За розкладом занять у аудиторіях прово­дяться лекційні та практич­ні заняття з 20-23 дисциплін. Підготовка студентів кафедри здійснюється і на сучасній базі Центру фізич­ного виховання і спорту (зали важкої атлетики, аеробіки і фітнесу, боротьби та боксу, спортивних ігор, нас­тіль­ного тенісу, спортивної гімнастики, шейпін­гу, 2 плава­ль­них басейни, відкриті спортивні майданчики, футбольне поле із штучним покриттям), а також ФБМІ (комп’ютерні класи, бібліотека, методичний кабінет). На кафедрі функціонує електрон­­на пошта, Інтернет з доступом із 6 персональних комп’ютерів, електронний «Кампус».

Відповідно до Перспективної програми розвитку НТУУ «КПІ» на 2011-2020 рр. кафедрою розроблено програму розвитку з усіх напрямків її діяльності, а саме:

●підвищення ефективності навчання, якості проведення атестацій студентів, семест­рового та ректорського контролю, державної атестації студентів, забезпечення вільного вибору студентами «траєкторії навчання», формування потреби й здатності особистості до самонавчання;

●збільшення кількості примірників навчально-методичного та науко­вого забезпе­чення навчального процесу і НДР за рахунок видання навчальних посібників, конспектів лекцій, реко­мен­дацій і вказівок до вивчення дисциплін, монографій і наукових статей викладачами та аспірантами кафедри, переведення на електронні форми інформа­ційного забезпечення навчаль­но-методичними матеріалами для покращення умов і ефектив­ності самостійної та НДР студентів;

●підвищення якості підготовки аспірантів і пошу­ка­чів зі спеціальності 24.00.03 «Фізична реабілі­тація», захист кандидатських і докторських дисертаційних робіт викладачами кафедри, відкриття магістратури за спеціальністю «Фізична реабілітація»;

● проведення кафедральних наукових і науково-практичних конфе­ре­нцій та семіна­рів, участь викладачів, аспірантів і студентів у конференціях ВНЗ, наукових закладів, національних і міжна­родних науково-практич­них конферен­цій спільно з організаціями-партнерами, підви­щен­ня наукової, педагогічної та організаційної кваліфікації викладачів;

●встановлення наукових, науково-практичних, навчально-методичних контактів, заклю­ченняугод про співпрацю, навчальну, науково-методичну та технічну взаємодо­помогу з провідними національними і закордонними установами, виконання діючих угод з науково-методичного співробітництва з органі­за­ція­ми-партне­рами, в тому числі закор­дон­ними;

● придбання наукового обладнання, портативної діагнос­тич­ної та реабілі­та­ційної техніки, наочних матеріалів для забезпе­чення навчальної та наукової діяльності кафедри; 

● організація, за рахунок реконструкції великих кафедральних приміщень (315, 321 і 327), науково-навчально-методичної бібліотеки, комп’ютер­ного класу, методичного кабіне­ту, кабінету курсового та дипломного проектування, наукової лабораторії для прове­ден­ня ініціатив­них, бюд­жет­них і госпдоговірних НДР, досліджень студентами і магістран­тами, дисертаційних дослід­жень;

● підвищення ефективності студентської НДР, проведення кафедральних і спіль­них студентських наукових конференцій з іншими ВНЗ, підго­товка грантів і запровад­ження нових НДР за напрямами кафедри, активізація участі викладачів, аспірантів, пошу­качів і студен­тів кафедри у міжнародній діяльності, запровадження перспективних навчальних курсів за результатами наукових досліджень;

●розвиток і наповнення сайту кафедри та електронного «Кампусу», як складової інформаційної мережі НТУУ «КПІ», навчально-методичними і науковими матеріа­лами, функціонування електронної пошти та внутрішньої кафедральної мережі Інтернет. 

 

 

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх