Nastenko

Настенко Євген Арнольдович

Завідувач кафедри біомедичної кібернетики
доктор біологічних наук, кандидат технічних наук
старший наукових співробітник 

Доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, висококваліфікований спеціаліст у галузі медичної інформатики та обчислювальної фізіології, зав. відділом інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова.

Настенко Є.А. є провідним фахівцем з розробки інформаційних технологій аналізу клінічної та біомедичної інформації. Проводить дослідження у галузі системної фізіології, системного аналізу та синергетики методами математичної статистики та математичного моделювання.

Свою докторську дисертацію на тему «Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини» Настенко Є.А. захистив у 2008 році за спеціальністю «Біофізика». Кандидатська дисертація на тему «Розробка алгоритмів неінвазивної експрес-оцінки стану серцево-судинної системи при корекції набутих вад серця із штучним кровообігом», була захищена у 1989 році за спеціальністю «Управління в біологічних та медичних системах».

Настенко Є.А. закінчив у 1977 р. Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-механік. Трудовий шлях розпочав в лабораторії медичної кібернетики Інституту туберкульозу, пульмонології та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського на посадах старший інженер, старший інженер програміст (1981-1986 рр.). Далі працював в лабораторії штучного кровообігу Київського науково-дослідницького інституту серцево-судинної хірургії (1986 – 1992 рр.), де обіймав посади старшого та провідного наукового співробітника. З 1992 по 2005 рр. працював завідувачем відділом інформатики та перспективного планування Київського науково-дослідницького інституту серцево-судинної хірургії. З 2005 року дотепер працює завідувачем відділом інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України.

Маючи великий досвід наукової та дослідницької роботи, Настенко Є.А. з 2005 року розпочинає читати курси лекцій для студентів Міжуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ», обіймаючи посади старшого викладача, доцента, професора та з 1.09.2011 року завідувача кафедри Медичної кібернетики та телемедицини. Настенко Є.А. за час роботи в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Є.А. постійно працює з молодими спеціалістами, аспірантами, а також із студентами-практикантами та дипломниками Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Національного технічного університету України «КПІ». Він підготував 2 кандидатів наук.

Настенко Є.А. є постійним учасником вітчизняних та міжнародних наукових з’їздах, конференцій, семінарів з хірургії, серцево-судинної хірургії, та кардіології. Наукові здобутки Настенко Є.А. були неодноразово відзначені нагородами на Всесвітніх Конгресах. За безпосередньою участю Настенко Є.А. розроблено, впроваджено та удосконалено широкий спектр систем комп’ютерної діагностики гострої серцево-судинної недостатності.

Настенко Є.А., на основі оригінальних алгоритмів кластерного аналізу, розроблена система безпечного відтворення функціональних залежностей біофізичних та фізіологічних показників організму за даними планових обстежень пацієнтів кардіохірургічного профілю. За її допомогою були відтворені функціональні характеристики насосної функції серця, характеристики транспорту кисню, а також сімейства залежностей показників артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, що відображають стан мікроциркуляторної мережі організму людини.

Проведено багатоетапні дослідження співвідношень показників артеріального тиску, виявлено, що їх симетрії, близькі до пропорції золотого перерізу є відображенням гармонійності функціонування серця, артеріальних судин та капілярної мережі. Розроблено нові методи діагностики регуляторних резервів системи кровообігу.

На базі оригінальних досліджень транспортної функції кровообігу організму людини та отриманих характеристик системного транспорту кисню створено перший комп’ютерний тренажер зі штучного кровообігу, який широко застосовувався для підготовки лікарів - перфузіологів як в Україні, так і у країнах Західної та Східної Європи і отримала нагороду на 5 європейському конгресі з технологій екстракорпорального кровообігу, у 1993 р. в Арлі, Франція, як найкраща робота з безпеки штучного кровообігу. Разом з підпорядкованою йому командою дослідників Настенко Є.А. було створено декілька поколінь клітинно-автоматних моделей капілярної мережі. На моделях було показано високу адаптивну здатність капілярної мережі, в тому числі при порушеннях ритму серця. Результати цих досліджень отримали високу оцінку на конгресах європейського та світового рівня і не мають аналогів дотепер. Разом із характеристиками системного транспорту кисню організму людини вони були нагороджені як найбільш оригінальна робота на 10 європейському конгресі з технологій екстракорпорального кровообігу, у 2003 р., Фунчал, Португалія.

Настенко Є.А. займається дослідженням кінематики спірального скорочення шлуночків серця та створенням відповідних біофізичних моделей для нормальних та ремодельованих шлуночків серця.

Дослідження Настенко Є.А. останніх років присвячені активній поведінці м’язових артеріальних судин, вивченню мікроциркуляторних механізмів формування системного артеріального тиску та патогенезу артеріальної гіпертензії. Крім того, в поточних науково-дослідницьких темах під його спів- керівництвом вивчається спіралеподібний кровоплин в аорті та магістральних артеріях, що дозволяє по-новому оцінювати та корегувати порушення кровообігу різної етіології.

Науковий стаж – 26 років. Педагогічний – 8 років. 
Кількість наукових праць:
близько 300, з них: Патентів – 7; Статей – понад 120 (з них понад 20 – видано за кордоном); Монографія – 1.

Викладає курси лекцій з дисциплін - Теорія прийняття рішень; Математичне моделювання систем (Модуль: Основи синергетики. Клітинно-автоматні технології математичного моделювання. Нелінійні моделі); Моделювання систем; Математичне моделювання на ЕОМ (Модуль1: Математична статистика, обробка біомедичних даних на ЕОМ, Модуль2: Автоматична класифікація та розпізнавання образів в біології).

Коло наукових інтересів:

 • Науки про життя (серцево-судинна система, транспорт кисню та ін.)
 • Технології Data Mining (кластерний аналіз та ін.)
 • Методи нелінійної динаміки
 • Математичне моделювання (включаючи технології клітинних автоматів)
 • Цифрова обробка біомедичних даних (включаючи геннетичні алгоритми)
 • Дослідження та моделювання фізіологічних систем (зокрема – системи кровообігу людини)

Yatsenko

Яценко Валентин Порфирович

Двічі лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки
Заслужений діяч науки та техніки України
Засновник Міжуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ "КПІ"
Член-кореспондент Міжнародної Академії Астронавтики (Париж)
д.м.н., професор
професор кафедри БМК ФБМІ НТУУ "КПІ"

Працює на кафедрі медичної кібернетики й телемедицини з 2001 року. Народився в 1937 році. В 1960 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного університету ім. О.О. Богомольця. В 1968 році захистив кандидатську дисертацію по медичним наукам. В 1979 році закінчив фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту. В 1987 році захистив докторську дисертацію по медичним наукам. Професор, двічі лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки й техніки України, член-кореспондент Міжнародної Академії Астронавтики, академік Міжнародної Академії Інтегративної Антропології, академік Академії наук Вищої школи України.

Коло наукових інтересів - морфологія й цитопатология периферичної нервової системи, трансплантація периферичних нервів, експериментальна ембріологія, експериментальне моделювання хвороб людини, полімери в медицині, токсикологія, ланімалогія, математичне моделювання й морфометричний аналіз в експериментальній і клінічній медицині, комп'ютерні технології й телекомунікації в біомедичній науці, медичній освіті й практичній охороні здоров'я, космічна біомедицина.

Поставив на кафедрі МКТМ дисципліни: «Інформаційні технології в телемедицині», «Інформатика фізіологічних систем», «Системний аналіз і проектування інформаційних систем», «Біоінформатика», «Біомедична механіка». У теперішній час є ведучим фахівцем у галузі "Психологічна кібернетика". Очолює Навчально-науковий медико-інженерний центр НТУУ "КПІ" в напрямку створення інвестиційних проектів. Очолює новий напрямок наукових досліджень "Наш перший курс" (гармонізація особистості).

Автор понад 450 наукових праць.

Стаття про Валентина Порфировича Яценка в енциклопедії "Золотий фонд нації".


dobrovskaya

Добровська Людмила Миколаївна

заст. зав. кафедри БМК з навчально-методичної роботи, канд. пед. наук, доцент кафедри БМК

Добровська Л.М. є фахівцем з розробки педагогічних технологій навчання та інформаційних технологій аналізу біомедичної інформації. Проводить дослідження в галузі розробки систем штучного інтелекту.

Кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Комп’ютерні експертні системи в професійному навчанні майбутніх лікарів (на пропедевтичному етапі)» (спеціальність – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»).

У 1983 р. закінчила Київський університет ім. Т.Г.Шевченка факультет кібернетики за спеціальністю “Прикладна математика”, присвоєна кваліфікація за дипломом – математик.

Науковий стаж – 10 р. Педагогічний – близько 20 р. у вишах III-IV рівнів акредитації (в тому числі в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” – 9 років).

Коло наукових інтересів - технології Data Mining; проектування та розробка інформаційних систем, в тому числі систем штучного інтелекту (систем на основі нечіткої логіки, нейронних мереж та гібридних систем: генетичних нечітких систем, нейронних мереж з використанням генетичних алгоритмів)

Перелік дисциплин, які викладає (або викладала):

 • «Нечіткі моделі в медичних експертних системах»
 • «Інтелектуальний аналіз даних»
 • «Методи та системи штучного інтелекту»
 • «Штучний інтелект та нейронні мережі»
 • «Методи класифікації медичної інформації»
 • «Теорія еволюційних обчислень (генетичні алгоритми в медицині)»

Кількість наукових праць: понад 50, з них: Статей – понад 30; посібники – 2.


kyslyak

Кисляк Сергій Володимирович

ст. викладач

У 2002 році закінчив біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримав диплом за спеціальністю – «Біофізика». З 2002 по 2007 р. працював на посаді інженера – програміста інформаційоно - обчислювального центру біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

З 2007 року займав посаду провідного інженера кафедри Медичної кібернетики та телемедицини Міжуніверситетського медико – інженерного факультету (нині - кафедра БМК ФБМІ). З 2009 по 2011 р. займав посаду асистента кафедри Медичної кібернетики та телемедицини ММІФ НТУУ. З 2011 року по теперішній час займає посаду старшого викладача кафедри Медичної кібернетики та телемедицини НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів - біофізика ( біомеханіка, біофізика іонних каналів, біофізика білкових моторів та сенсорних систем, моделювання синаптичної передачі збудження ).

Сергій Володимирович читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін «Біоінформатика» та «Морфометричний аналіз»

Має 15 публікацій та є співавтором методичних рекомендацій з дисциплін «Морфометричний аналіз» та «Біоінформатика».


Яценко Олена Володимирівна

Яценко Олена Володимирівна

ст. викладач

Народилася 16 грудня 1973 року в м. Києві, в родині службовців. Вчилася у середній школі № 15 м. Києва, потім у 1992 році закінчила медичне училище № 4, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «сестринське діло». Протягом 1993-1998 рр. навчалася у Міжнародному Соломоновому університеті та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» й здобула кваліфікацію інженера-електроніка. Одночасно навчалася у Міжнародному заочному університеті управління персоналом (МЗУУП), який закінчила у 1994 році, отримавши диплом за спеціальністю «Планування і організація роботи з персоналом».

Працювати почала з 1 серпня 1991 р. по 1993 у науково-медичній фірмі «Інтернаучмедвуз-ІНТЕКОН» спочатку оператором ЕОМ, з 1992 р. – медсестрою. Звільнилася у 1993 р. у зв’язку з навчанням в університеті.

З 1998 р. по 2004 рік працювала асистентом медико-інженерного факультету Міжнародного Соломонова університету. З 2004 р. - асистент кафедри медичної кібернетики та телемедицини на Міжуніверситетському медико-інженерному факультеті Національного технічного університету України «КПІ» (нині - кафедра БМК ФБМІ). З 2006 року по теперішній час працює старшим викладачем на цій кафедрі.

Олена Володимирівна читає лекції та проводить лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика фізіологічних систем» ,«Системний аналіз», «Проектування інформаційних систем», «Інформатика медичної робототехніки та нанотехнологій».

Має 30 публікацій та є співавтором методичних рекомендацій з дисципліни «Біоінформатика».


averyanova

Аверьянова Ольга Анатоліївна

ст. викладач

У 1995 році закінчила факультет авіаційних робіт та перевезень Київського міжнародного університету цивільної авіації та отримала диплом за спеціальністю – «Маркетинг у виробничій сфері».

З 1995 по 1998 р. навчалась в аспірантурі Київського міжнародного університету цивільної авіації. З 1998 по 2003р. працювала на посаді економіста в комерційній фірмі. З 2003 року займала посаду провідного інженера кафедри Медичної кібернетики та телемедицини Міжуніверситетського медико – інженерного факультету. З 2008 року по 2013 займала посаду асистента кафедри Медичної кібернетики та телемедицини НТУУ «КПІ», з 2013 р. - старшого викладача кафедри БМК ФБМІ.

Коло наукових інтересів- економіка та системний аналіз.

Аверьянова Ольга Анатоліївна проводить лабораторні заняття з дисциплін «Системний аналіз», «Інтелектуальний аналіз даних», «Інформаційні управляючі системи в телемедицині».

Має 5 публікацій та є співавтором методичних рекомендацій з дисциплін «Системний аналіз» , «Інтелектуальний аналіз даних» та «Інформаційні управляючі системи в телемедицині».

Ольга Анатоліївна відповідальний по кафедрам БМК та ББВБІ за проходження студентами практик.


matvichuk

Матвійчук Анна Олегівна

асистент, вчений секретар кафедри ББВБІ

З 2010 року працює на кафедрі Медичної кібернетики та телемедицини (нині - кафедра БМК ФБМІ). У 2009 році закінчила з відзнакою магістратуру кафедри МКТМ Мужуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ». У 2009 році вступила до аспірантури по спеціальності «Біологічні та медичні прилади і системи» на ММІФ НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів- математичне моделювання, інформаційні системи.

Викладає курси лабораторних робіт з дисциплін «Інформатика фармакокінетики та фармакодинаміки», «Алгоритмізація та програмування», «Теорія алгоритмів» для студентів кафедр БМК, БМІ та ББВБІ ФБМІ.

Переможець конкурсу НТУУ "КПІ" в номінації "Молодий викладач-дослідник-2013". Стаття про Анну Олегівну у газеті "Київський Політехнік" від 6.03.2014

Має наукові праці. 


yakovenko

Яковенко Альона Вікторівна

асистент

З 2012 року працює на кафедрі медичної кібернетики й телемедицини (нині - кафедра БМК ФБМІ). У 2009 році закінчила з відзнакою магістратуру кафедри МКТМ Мужуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ». У 2009 році вступила до аспірантури по спеціальності «Біологічні та медичні прилади і системи» на ММІФ НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів- бази даних, інформаційні системи.

Викладає курси лабораторних робіт з дисциплін «Інформатика електроенцефалографічних комплексів», «Управління ІТ-проектами», «Об'єктні бази даних» для студентів кафедр БМК, БМІ та ББВБІ ФБМІ.

Має наукові праці.


nosovec

Носовець Олена Костянтинівна

асистент, вчений секретар кафедри БМК

У 2009 році закінчила з відзнакою магістратуру Міжуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ». Одразу після закінчення вступила в аспірантуру, де працює над дисертаційною роботою по спеціальності «Медичні прилади та системи». З 2010 року суміщала навчання та роботу асистентом на кафедрі МКТМ (нині - кафедра БМК), а з 2013 року є штатним співробітником кафедри.

Коло наукових інтересів- моделювання біологічних систем, математична статистика, методи прогнозування.

Олена Костянтинівна проводить лабораторні роботи з дисциплін: «Моделювання систем», «Теорія прийняття рішень», «Медичні інформаційні системи».

Має наукові праці. 

З 2012 року виконує обов‘язки Вченого секретаря кафедри БМК.


kornienko

Корнієнко Галина Альбертівна

асистент, методист ФБМІ

Закінчила НТУУ "КПІ" за фахом інженер-механік. 

З 1984 року працює в НТУУ "КПІ".
З 2007 року обіймає посаду методиста ФБМІ та забезпечує методичну роботу кафедр БМК, БМІ та ББВБІ.
З 2012 року працює асистентом кафедри БМК, за сумісництвом.

Коло наукових інтересів- розробка та впровадження телемедичних комплексів.

Викладає комп'ютерні практикуми з дисциплін: телемедицина; операційні системи; методи обробки біомедичних даних, сигналів та зображень.

Має наукові публікації.

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх