Спеціальність: 163 Біомедична інженерія

 

Галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини,  а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і  медицини.

 

Спеціалізація: Реабілітаційна інженерія

Дослідження, розробка, застосування, інженерний супровід засобів і технологій спрямованих на відновлення втрачених органів, частин органів та їх функцій з метою підвищення якості життя людей з фізичними вадами і обмеженнями.

- Застосування принципів  інженерної  механіки і біоматеріалознавства для дослідження і моделювання структури і функції опорно-рухового апарата і проектування штучних протезів його частин, а також дослідження механіки в спорті для покращення спортивних результатів.

- Створення і  використання живих  організмів (або частини організмів) для клітин, тканин та органів людського тіла, вдосконалення  і корекції їх функцій, розробка на цій основі лікувальних і діагностичних технологій та засобів.

Дослідження анатомії, біохімії і механіки живих тканин, клітинних і субклітинних структур. Розробка методів відображення і аналізу генетичної інформації  для виявлення причин захворювань, методів їх діагностики і лікування із використанням технічних засобів для вирощування, синтезу та модифікації біологічних об’єктів  на клітинному та субклітинному рівнях.

Заміна або відновлення втрачених сенсорних і моторних здібностей, впровадження робототехніки контрольованої нервовими імпульсами.


 

 

Кафедра біобезпеки і здоров'я людини (Напрям: Здоров'я людини) (до липня 2014 р. - кафедра фізичної реабілітації) здійснює підготовку фахівців з оздоровлення людини та фізичної реабілітації. У процесі навчання студенти набувають ґрунтовних знань і умінь з медико-біологічних та педагогічних питань теорії, методики та практики фізичного виховання, нетрадиційних видів оздоровчої фізичної культури і масажу, методів фізичної реабілітації, технічних засобів з оздоровлення, фізичної реабілітації, фізичного виховання і спорту.

Випускники кафедри готуються для роботи в якості фахівців з фізичної реабілітації і оздоровлення людини та плідно працюють у державних та громадських установах з фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивних комплексах, оздоровчо-спортивних та реабілітаційних центрах, середніх та вищих навчальних закладах.

Спеціаліст з фізичної реабілітації може займати посади: фізичний реабілітолог лікуваль­но-профілактичних закладів; інструктор лікувально-фізичної культури; учитель фізичного виховання в шкільних закладах; працівник державних установ, керуючий фізичною культурою; викладач ВНЗ та закла­дах професійної освіти; масажист спортив­них команд, фітнес-центрів, оздоровчих і лікувально-профілак­тичних закладів; методист з фізичної культури на підприємствах та установах; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); інструктор з трудової адаптації; інструктор з трудової терапії.

Кадровий склад кафедри налічує 16 штатних співробітників, з яких 11 осіб – професорсько-викладацький склад, 5 осіб - допоміжний персонал. На кафедрі працює 2 докторів наук, 3 кандидатів наук, 6 старших викладачів та асистентів без ступеню (дані до липня 2014 р.).

Кафедра до 2016 р. здійснювала підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.010203 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (бакалавр) та спеціальністю 7.010203 Фізична реабілітація (спеціаліст).

Випускову кафедру фізичної реабілітації створено у 2000 р. Завідувач кафедри з часу заснування – професор, доктор технічних наук Попадюха Юрій Андрійович. Кафедра здійснює підго­тов­ку фахівців зі спеціальності за ОКР «бакалавр» і «спеціаліст» з фізи­ко-техніч­ним спряму­ван­ням зі спеціалізацією «Фізичні та біотех­нічні засоби реабілітації». Основні завдання кафедри: організація та здійснення на високому науко­во-методичному рівні навчально-виховного процесу з дисциплін, визна­че­них навчальним планом для підготовки високо­ква­ліфікованих фахівців, проведення наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка аспірантів, наукових і науково-педаго­гічних кадрівищої кваліфікації. Спеціальність «Фізична реабілітація» завжди популярна серед молоді, конкурс при вступі на 1 курс у 2000-2013 рр. становив 2,0-19,0 осіб. За час існування кафедрою здійснено 11 випусків студентів - дипломників за ОКР «спеціаліст» (понад 250 осіб), отримано 50 дипломів з відзнакою. Кафедра у 2013 р. пройшла чергову акредитацію з напряму підготовки «Здоров’я людини» ОКР «бакалавр» і спеціаль­ності «Фізична реабілітація» ОКР «спеціаліст» Галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини до 2023 р. З 2014-2015 навчального року планується відкри­ття магістратури зі спеціальності «Фізична реабілітац В процесі навчання студенти-бакалаври набувають ґрунтовних знань і умінь з дисциплін медико - біологічного напряму, педагогічних питань теорії, методики та практи­ки з фізичного виховання та спорту, основ реабілітаційних технологій, видів оздоровчої культури та масажу, технічних засобів забезпечення фізичної реабілітації, основ психофізіо­логії та біофізики людини, функціональної діагностики та біотелеметрії, оздоровчого атлетизму та адаптивної фізичної культури, лікувального масажу, патологічної анатомії та фізіології, основ динамічної анатомії та кінезіології, сучасних технологій оздоровчих тренувань, відновлення та корекції функціональних станів людини та ін. Студенти проходять педагогічну практику в школі і практику за профілем спеціаль­ності - виробничу реабілі­таційну. Після закінчення навчання студенти-бакалаври здають комплексний державний екзамен «Фізична реабілітація» на засіданні державної екзаменаційної комісії.

Бакалавр здоров’я людини (кваліфікація – фахівець з фізичної реабілітації) підготов­лений до роботи в галузі економіки за ДК 009:2010: діяльність у сфері спорту, відпочинку і розваг, діяльність по забезпеченню фізичного комфорту, надання соціальної допомоги, початкова загальна освіта, середня освіта, професійно-технічна освіта, діяльність громадських організацій. Випускник кафедри відповідно до отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напря­му підготовки «Здоров’я людини» згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспо­жив­стандарту України від 28.07.2010 №327, може працювати за такими первинними професіями: інструктор із санітарної освіти, масажист, масажист спортивний, фахівець з фізичної реабілітації, асистент вчителя з корекційної освіти, асистент вчителя-реабілітолога, асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами, асистент педагога-валеолога, інструктор-методист з виробничої гімнастики.

Випускник кафедри - спеціаліст з фізичної реабілітації освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності «Фізична реабілітація» може займати такі первинні посади: фізичний реабілітолог лікуваль­но-профілактичних закладів, інструктор лікувально-фізичної культури та інших методів реабілітації, учитель фізичного виховання в шкільних закла­дах та профе­сійної освіти, працівник державних установ, який керує розвит­ком фізичної культури, викладач ВНЗ та закла­дах професійної освіти, масажист спортив­них команд, фітнес-центрів, оздоровчих і лікувально-профілак­тичних закладів, методист з фізичної культури на підпри­ємствах та установах, інструктор-методист тренажерного комплексу (залу), інструктор з трудової адаптації, інструктор з трудової терапії.

До складу науково-педагогічних працівників кафедри ФР, який головним чином і визначає якість підготовки, входять провідні фахівці: проф., д.т.н. Попадюха Ю.А., проф., д.п.н. Сичов С.О., доц., к.п.н. Бочкова Н.Л., доц., к.н.ф.в.с. Копо­чин­ська Ю.В., к.н.ф.в.с., ст., викладач Глиняна О.О., ст. викладачі Латенко С.Б., Пеценко Н.І. і Шалда С.В., викладачі Степанюк Н.В. і Литовченко Н.П. Два викладачі мають почесне звання «Майстер спорту». Кафедра має 5 співробітників учбово-допоміжного складу. За високі досягнення у професійній діяль­ності співробіт­ники кафедри відзначені: почесними званнями «Заслужений науковець НТУУ «КПІ» і «Заслужений викладач НТУУ «КПІ», знаками МОН «Відмін­ник освіти України», Подяками Головного управління по фізич­ній культурі та спорту Київської міської державної адміністрації, Почесними грамо­тами МОН України та НТУУ «КПІ», іншими відзнаками.

Висока професійна кваліфікація викладачів кафедри і універ­си­тету, їх педагогічний досвід, методич­ний і науковий рівень, постійний пошук і викорис­тання новітніх технологій в освіті і науці, залучення до творчого процесу студентів є визна­чальним чинником забезпечення високої якості освіти випускників кафедри, їх затребуваності і конкуренто­спроможності на ринку праці. Випускники кафедри кожний рік 100% працевлаштовані.

З метою наближення теоретичної підготовки фахівців до їх практичної діяльності та сучасних технологій оздоровлення та фізичної реабілітації людини, в тому числі з викорис­тан­ням новітніх технічних систем і засобів, кафедра співпрацює з провідними закладами і організаціями України, де студенти знайомляться і особисто працюють з сучасними закор­донними реабілі­та­­ційними системами і засобами Франції, Німеччини, Канади, Фінляндії, Китаю, Росії та вітчизняних виробників. Діють договори про науково-технічне співробіт­ництво та проведен­ня практик з: Міжнародним науково-медичним цент­­ром інформаційно-хвильової терапії «Біополіс», НДЛ медико-біоло­гічних та екологічних проблем в Антарктиці Українсь­кого антарк­тич­ного центру МОН України, Інститутом травматології та ортопедії НАМН України (клініка спортивної та балетної травми, клініка мікрохірургії та відділення реабілі­тації), Комунальним закладом Київської обласної Ради «Київська обласна клінічна лікарня», Територіальним центром соціального обслугову­вання Дніпров­сь­кого району м. Києва – відді­лен­ня соціально-медич­ної реабілі­тації дітей, хворих на ДЦП, із затримкою психічного та фізичного розвитку, з порушенням ЦНС та відділення ранньої реабілітації дітей-інвалідів, ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздо­ров­ни­ця», Центр доктора Бубнов­ського, ТОВ «Дерматолог» «Клініка ЛІТУС», Реабілітаційний центр «Амбула­то­рія спини», ТОВ «Медичний центр «Вертебра», ТОВ медичний центр «Алтимед», Ліцеєм НТУУ «КПІ», Гімназією №172 «Нивки»,спеціалізованою ЗОШ № 13 ім. І.Хит­ри­ченка, Феде­ра­цією аква­тло­ну, дуатло­ну та олімпійського триатлону, спортивним клубом «Атон», ДЮСШ з акаде­мічного веслування та веслування на байдарках і каное «Київ», ДЮСШ Свято­шин­ського р-ну м. Києва.

Кафедра рекламує напря­м підготовки «Здоров’я людини» і спеціальність «Фізична реабілітація», залучає до вступу уНТУУ «КПІ» здібну молодь з різних регіонів України,прово­дить профорієнта­ційні заходи з випускниками шкіл м. Києва та Київської області зі вступу на факультет: день відкри­тих дверей, ярмарки професій, олімпіади з біології, конкурсні змагання з видів спорту та фізичної підготовки, бесіди з випускниками загально­освітніх шкіл та їх батьками, керівниками загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів, тренерами спортивної молоді тощо. Здійснюються заходи, спрямовані на збере­ження контингенту студентів - удосконалення систем соціального захисту студентів і студентського самовряду­вання, надання їм різних видів допомоги: матеріальної, правової, з працевлаштування, можливості участі у визначенні шляхів розвитку напрямів діяльності кафедри, переведення на індивідуальний графік навчання на період спортивних зборів і  змагань різного рівня, і студентів, які вже працюють за фахом; удосконалення виховної роботи у гуртожитках у формі бесід, організації дозвілля, проведення санітарних днів і днів дисципліни, контролю за дотри­манням студентами розпорядку дня у гуртожитках; надання студентам якісної медичної допомоги, забезпечення профілак­тичних заходів з оздоровлення, можливості фізичного і спортивного вдосконалення шляхом занять у спортив­них секціях, участі у факультетських, університетських змаганнях, безкош­тов­ного викорис­тан­ня спортив­них залів, басейну тощо, духовного і творчого вдосконалення залучен­ням студентів до різних колективів художньої самодіяльності, участі у творчих конкурсах на рівні факультету, університету; залучення студентів до НДР кафедри і організацій-партнерів, участі у наукових конференціях, симпозіумах, конгресах, надання допомоги студентам у виданні наукових статей, тез, доповідей на конференціях, роботи у наукових гуртках і наукових семінарах провідних науковців кафедри, університету, інших ВНЗ та академічних закладів НАНУ, НАПНУ та НАМНУ.

Обдарована студентська молодь залучається до наукової роботи. Багато уваги приді­ля­ється студентам, які схильні до наукової роботи, готують статті, реферати та доповіді на наукових конферен­ціях. Студенти кафедри приймали активну участь спільно з кафедрою фізичної реабілітації університету «Україна» у проведенні ІІ і ІІІ міжву­зівських студентських конферен­цій «Актуальні проблеми фізичної реабілітації та інтегра­ції у вищу освіту студентів з обмеже­ними фізичними можливостями», де 7 студентів кафедри вибороли перші місця і нагород­жені грамотами оргкомітету. Студентка Кононенко О. на 6-й Всеукраїнській студент­ській конфе­ренції «Сучасні пробле­ми фізичного вихо­вання і спорту школярів та студентів України» (м. Суми, Держав­ний Педаго­гічний університет ім. Макаренка) отримала «Подяку за кращу доповідь», а у Респуб­лікан­ській Олім­пі­­аді студентів з фізичної реабілітаціїу Націо­наль­ному університеті фізич­ного вихо­вання і спорту України отримала Дипломі запрошена до вступу до аспіран­тури. Студентка Козиревська Г. прийня­ла участь у Міжна­родній науко­во-практич­ній конферен­ції «Сучасні інноваційні технології укріплення здоров`я, фізичної підготовки і спортивного удосконалення молоді» (м. Одеса) і отримала Диплом за успішну доповідь. Студент кафедри Куль О. приймав участь у закор­доннихнаукових конфе­рен­ціях - Німеччина, Боннський університет; Росія, МГУ.

FR studenty

Студенти-спортсмени кафедри приймали участь у змаганнях різного рівня, а саме: Горбачова К. зайняла 1 місце (інд. жін.) у Чемпіонаті України серед студентів зі спортив­ної аеробіки. Горобчук І. - 3 місце (командна аеробіка) у Чемпіонаті України серед студентів зі спор­тив­­ної аеробіки. Полтавцев А. - 3 місце у Першості м. Києва з греко-римської боротьби, Шемет А. - 3 місце у Першості України з греко-римської боротьби. Значні успіхи мають також студенти-спортсмени зі спортивної аеробіки та фітнесу, плавці, підводні плавці, регбісти, важкоатлети, хокеїсти, футболісти (гравці професійних клубів), спортсмени східних видів єдиноборств, борці, боксери, гандболістки та ін. Багато студентів-спортсменів кафедри мають почесні звання «Майстер спорту міжнародного класу» і «Майстер спорту».

 

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх