MaksimenkoМаксименко Віталій Борисович

Декан факультету біомедичної інженерії
Лауреат Державної премії України
д.мед.н., професор

Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки Ураїни, лауреат Державної премії України в області науки та техніки, 1952 року народження, закінчив з відзнакою Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1975 р. З 1975 по 1993 рр. працював у клініці серцево-судинної хірургії Київського НДІ туберкульозу та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського МОЗ України (нині – Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України) на посадах: м.н.с., лікаря-андстезіолога, завідувача лабораторії, старшого наукового співробітника. З 1993 р. – заступник директора з наукової роботи вищеназваного Інституту. На цій посаді працює по теперішній час. З 2004 р. очолює кафедру БМІ ММІФ «КПІ».

Засновник першої в Україні кафедри БМІ, ініціатор створення в Україні напряму «біомедична інженерія» , президент Всеукраїнської асоціації біомедичних інженерів та технологів, постійний член наукового комітету Фонду Європейських конгресів з технологій екстракорпорального кровообігу, очолює проблемну комісію МОЗ України "Серцево-судинна хірургія", є постійним членом Державної служби з контролю за якістю виробів штучного призначення та ліків МОЗ України, комісії з біоетики НАН України

Коло наукових інтересів – екстракорпоральні технології, захист міокарда при виключенні серця з кровообігу, профілактика і лікування післяопераційних ускладнень, стандартизація медичних технологій, розробка і сертифікація медичної техніки і біоматеріалів, клінічна фізіологія та моделювання біосистем, біомедична етика, біомедична інженерія.

Читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін «Медична інженерія», «Основи біомедичної інженерії».

Автор понад 130 наукових публікацій, в т.ч. 4 монографії, 5 авторських свідоцтв. Під керівництвом проф. Максименко В.Б. захищено 4 і виконуються 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

Контакти:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


фото Лебедєв О.В.Лебедєв Олексій Володимирович

Завідувач кафедри біомедичної інженерії
д.т.н., проф., професор кафедри

Лебедєв Олексій Володимирович. Очолює кафедру з квітня 2016 р. Доктор технічних наук, професор кафедри біомедичної інженерії, має вчене звання старшого наукового співробітника Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона зі спеціальності «зварювання та споріднені технології». Член вченої ради факультету біомедичної інженерії.

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок». Кваліфікація за дипломом: «Iнженер - електромеханiк».

Працював і Інституті електродинаміки НАН України. Займався дослідженням і розробкою високочастотних транзисторних джерел живлення для електрозварювального обладнання і систем автоматичного управління на основі мікропроцесорів і міні-ЕОМ.

В 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження систем регулювання дугового напівавтоматичного зварювання електродом, що плавиться» (спеціальність 05.13.07 «Автоматичне управління і регулювання, управління технологічними процесами»). В 1991 році захистив докторську дисертаціюна тему «Автоматичне регулювання і управління плавленням і переносом електродного металу при дуговому зварюванні» (спеціальності: 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв в промисловості» і 05.03.06 «Технологія і машини зварювального виробництва». З 1995 року О.В.Лебедєв займається розробкою і дослідженням високочастотних блоків живлення, систем автоматичного керування на основі мікропроцесорів і персональних комп’юторів, інструментів і технологій зварювання живих тканин у хірургії. У 2004 році О.В.Лебедєву було присуджено Державну премію України за розробку зварювання живих тканин. З 2004р. по 2008р. керував відділом в ІЕЗ ім. Є.О.Патона. З 2009 р. по 2016 р. був старшим науковим співробітником ІЕЗ ім. Є.О.Патона.

Є співавтором навчального посібника, однієї книги та 3 навчально-методичних праць, зокрема:

  1. «Automatic control of arc welding process» Harwood academic publisher, Amsterdam, 1996. C.178
  2. «Transistorized power sources for arc welding» Harwood academic publisher, Amsterdam, 1998. C.180

О.В.Лебедєв є співавтором 9 патентів на винаходи (США), 4 патентів у World intellectual property organization, 3 патентів у European patent organization, 2 патентів (Канада), 2 патенти (Китай), 1 патент (Німеччина), 14 патентів (Україна), 1 патент (Росія), 8 авторських свідоцтв СРСР. Має 130 наукових публікацій, з них 69 у фахових виданнях.


zybchykЗубчук Віктор Іванович

к.т.н., доцент

Закінчив з відзнакою КПІ у 1963 р. за спеціальністю ”Математичні та обчислювальні прилади та пристрої” ФАЕПБ (зараз ФІОТ). Випускний дипломний проект, присвячений розробці діагностичних обчислювальних засобів, виконав під керівництвом академіка М.М.Амосова. З 1963 по 1967 р. працював на посаді інженера Інституту кібернетики АН України. У 1967 р. поступив до аспірантури КПІ, яку закінчив у 1971 р. , захистив дисертацію і отримав ступінь канд. техн. наук. З 1972 р. працював асистентом, старшим викладачем та доцентом факультету електроніки КПІ, а з 2003 р. по теперішній час – доцентом ММІФ. Виконує обов’язки заступника декана з наукової та методичної роботи.

Коло наукових інтересів - методи і засоби експрес-діагностики функціонального стану та патології людини, а також методи і засоби адаптивної фізіотерапії

Читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін «Цифрова і комп'ютерна схемотехніка».

Має понад 128 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 2 монографії. Під його керівництвом захищено 3 і виконуються 3 кандидатських дисертації.


vovyankoВовянко Світлана Ігорівна

к.б.н., доцент

 


kozyarКозяр Василь Васильович

к.мед.н., доцент

Закінчив Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця у 1971 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1973 року працює в Інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. Займав посади: лікаря, старшого наукового співробітника, з 2003 року завідувач відділення анестезіології. Кандидатську дисертацію захистив у 1983 р. З 2003 р. – провідний науковий співробітник Інституту екогігієни і токсикології ім. Медведя МОЗ України. З 2005 року – асистент кафедри БМІ НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів – анестезіолого-реанімаційне забезпечення кардіохірургічних втручань, безпека операцій на серці в умовах штучного кровообігу, медичний моніторинг, методи та засоби штучної вентиляції легень у кардіохірургічних хворих. У науково-методичному напрямку в останні роки досліджує можливості опанування користувачами роботи із сучасними діагностичними системами та навчальними програмними продуктами.

Читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін «Медичні програмно-апаратні комплекси», «Медична інженерія».

Має понад 60 наукових публікацій, 3 монографії, 2 авторських свідоцтва, 1 патент.


tarasovaТарасова Лариса Дмитрівна

к.т.н., старший викладач

Закінчила з відзнакою КПІ у 1975 р. за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». З 1975 по 1998 рр. працювала в КПІ на посадах: інженера, м.н.с., н.с., с.н.с., зав. лабораторії, зав. сектора. З 1998 по 2001 рр. працювала в системі МОЗ України, займалася експертизою і реєстрацією виробів медичного призначення. З 2001 р. працює в Інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України на посаді зав.науково-організаційного відділу. З 2004 року – старший викладач кафедри БМІ НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів – експертиза медичних виробів щодо безпеки, якості та ефективності використання, технічні аспекти медичних технологій.

Читає лекції і проводить лабораторні роботи з дисциплін «Введення у спеціальність «Біомедична інженерія», «Медична інженерія».

Автор 30 наукових публікацій, в т.ч. 6 авторських свідоцтв .


shlykovШликов Владислав Валентинович

к.т.н., доцент

Закінчив ФЕЛ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю 01.04.04. "Фізична електроніка".

Працював інженером на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки НТУУ «КПІ», брав участь у наукових дослідженнях кафедри: ОКР № 019U001330 «Дослідження і теоретичне обгрунтування методів і способів адаптивної магніто- та лазеротерапії», ОКР № 0102U00655 «Дослідження методів і розробка електронних засобів моніторингу функціонального стану людини».

З 01.09.2009 - старший викладач кафедри біомедичної інженерії Медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ». Заступник декана ММІФ з наукової роботи. Бере участь у наукових дослідженнях ММІФ, які проводяться спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. Бере участь в д/б НДР кафедри БМІ (No. 2318-ф) "Дослідження динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини та розробка критеріїв їх оцінки із застосуванням математичного моделювання"

Дисципліни, що викладаються:

  • «Технології комп’ютерного проектування» (2 курс)
  • «Основи комп'ютерних технологій» (2 курс)
  • «Архітектура комп’ютерів» (3 курс)
  • «Мікропроцесори» (4 курс)
  • «Медичні мікропроцесорні системи» (5 курс)

Основні публікації:
Загальна кількість статей та тез доповідей на конференціях 21 - (самостійно – 6, у співавторстві – 15), 1 Патент №57385А «Спосіб біорезонансної терапії. Бюлетень №6 від 16.06.2003».

Монографії, підручники, методичні розробки
Дисертація: «Компьютерный комплекс адаптивной магнитотерапии: канд. техн. наук 05.11.17 / Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т». — К., 2004. — 188с.

Коло наукових інтересів – розробка діагностичних систем, реалізація медико-інженерних проектів.


ovcharenkoОвчаренко Ганна Романівна

асистент

Аспірант кафедри психології і педагогіки НТУУ «КПІ». У 2007 році закінчила «КІСІКС» за спеціальністю «Психологія».

Дисципліни, що викладаються: «Теорія вирішення винахідницьких задач», «Кількісна фізіологія», «Методи і засоби інтроскопії», «Інформатика енцефалографічних комплексів. Психофізіологічні основи ЕЕГ».

Наукова діяльність:

  • участь в організації наукової роботи кафедри, наукових конференцій;
  • в рамках дисципліни «Інформатика енцефалографічних комплексів. Психофізіологічні основи ЕЕГ» співпрацює з лабораторією електроенцефалографії ін-ту Амосова АМН України;
  • робота в HR сфері (сфера управління персоналом), на кафедрі з 2009 року, в 2010 вступила до аспірантури за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія».

Має наукові публікації.


morozykМорозюк Тамара Олексіївна

лаборант

Закінчила у 1984 р. Київський технікум засобів зв’язку за спеціальністю «Радіоконструктор», а в 1994 р. – Київський державний педагогічний національний університет ім. П.М.Драгоманова за спеціальністю «Вчитель праці». Працювала: монтажником радіоелектронної апаратури на Виробничому об’єднанні ім. С.П.Корольова (1973-1981 рр.), майстром виробничого навчання СПТУ №11 м. Києва (1981-1994 рр.), економістом-фінансистом ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова (1994-2004 рр.). З 2004 року – зав.лаб. кафедри БМІ НТУУ «КПІ».

 

Become an expert in Biomedical Engineering + Regulatory Affairs, for a healthier and wealthier future

In our M.Sc. programme, you will master the invaluable fields Medical Engineering + Regulatory Affairs in Biomedical and Biopharmaceutical Engineering. You not only get to expand your technical, IT and management skills but also your knowledge of the EU and the US regulation of the medical products market.

In our B.Sc. programme, you will bachelor the invaluable fields Medical Engineering, including clinical engineering, biomedical electronics, biocompatible materials and information technologies.

Наверх