Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

Сайт кафедри - http://bmc.fbmi.kpi.ua/

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні  технології

Спеціалізація: Інформаційні технології в біології та медицині

Наукова школа: Інформаційні технології інтелектуального аналізу даних, моделювання та управління в біомедичній інформатиці

 

-  галузеві автоматизовані інформаційні системи для галузі «Охорона здоров’я»;

- статистичні моделі захворювань і використання їх для діагностики та прогнозування розвитку хвороби;

- методики формального опису стану здоров’я пацієнта на основі даних від біологічного об'єкта;

- аналіз та уточнення клінічних параметрів (фізіологічних біохімічних та інших) характеристик хворого для обчислювальної діагностики; 

- інформаційні системи оперативного лікарського контролю (ІСОЛК) при хірургічних втручаннях із застосуванням систем штучного кровообігу і дихання в стані наркозу тощо

 

 


 До 2016 року діяльність кафедри біомедичної кібернетики була спрямована на підготовку бакалаврів, магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп'ютерні  науки» та спеціальністю 7(8).05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології».

Кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Медична кібернетика та інформаційні технології в телемедицині», компетентних у проектуванні, розробці та практичному застосуванні медичних інформаційних  систем;  медичної робототехніки та нанотехнологій;  медичних приладів діагностики та моніторингу стану організму;  медичної кібернетики; телемедицини.

Перевагами підготовки IT-фахівців на ФБМІ є поглиблене вивчення таких дисциплін як:
 • Біоінформатика та обчислювальна біологія і медицина
 • Математичне моделювання
 • Статистичний аналіз в біології та медицині
 • Синергетика
 • Бази даних та знань
 • Комп'ютерні мережі та телемедицина
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Паралельні обчислення та розподілені системи
 • Теорія програмування
 • Штучний інтелект
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Web-технології та Web-дизайн

Випускники кафедри готуються для роботи на теоретичних та клінічних кафедрах вищих медичних навчальних закладів МОЗ України, в науково-дослідних інститутах НАМН та НАН України, державних закладах охорони здоров’я (клінічні лікарні, діагностичні центри), в приватних діагностичних центрах та клініках, в фармакологічних компаніях, у діагностичних закладах України та провідних країн світу.

Кадровий склад кафедри налічує 17 штатних співробітників, з яких 10 осіб – професорсько-викладацький склад, 7 - допоміжний персонал, та 4 особи професорсько-викладацького складу, що працюють за сумісництвом. На кафедрі працює 3 докторів наук, 2 кандидатів наук, 5 старших викладачів та асистентів без ступеню.

Кафедра готує фахівців за напрямом підготовки 6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ та спеціальністю 7/ 8.050101 Інформаційні управляючі системи та технології.

Міжнародне співробітництво

Наверх