Факультет біомедичної інженерії
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Menu

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

 

Київ, Україна

 

15 квітня 2014 р.

 

 Завантажити зміст та титул збірника матеріалів

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1. БІОМЕДИЧНІ ІНЖЕНЕРИ І ТЕХНОЛОГИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я І СПОРТІ............................................................................................................. 13

 

Федорчук М.М., Дубко А.Г. Прилад персонального моніторингу частоти серцевих скорочень на мікроконтроллері....................................................................... 13

Мироненко С.А., Дунаевский В.И., Котовский В.И., Тимофеев В.И. Термографическая диагностика в оценке состояния опорно-двигательного аппарата спортсменов   15

Муратова Т.М., Годован В.В., Годлевський Л.С. Система корекції тривожних розладів у хворих, які страждають на епілепсію............................................................... 17

 

СЕКЦІЯ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ І КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я........................................................................................................................... 19

 

Білошицька О.К., Настенко Є.А. Моделювання динамічних режимів з загостренням у нейронній мережі головного мозку з використанням клітинно-автоматного підходу    19

Довженко О.П., Котовський В.Й., Воронов С.О., Ройтман Ю.М. Кювета для дослідження репродуктивних клітин..................................................................................... 21

Чеховой М.В., Матвійчук А.О., Кисельова О.Г., Кучерява О.В. Система аналізу та підвищення якості рентгенівських зображень в середовищі LABVIEW........ 22

Кисельова О. Г., Харькова М.А. Вимірювання артеріального пульсу за допомогою мобільного телефону........................................................................................ 24

Кисельова О. Г., Сорока Т. В. Щоденник пацієнта при холтерівському моніторингу у вигляді додатку до мобільного телефону........................................................ 25

С.В. Кисляк, О.В. Валейка Навчальна інформаційна  система супроводження  філогенетичного аналізу на основі програми MEGA..................................... 27

Кисляк С.В., Левко Д.В. Система контролю результатів глобального вирівнювання біологічних послідовностей.............................................................................. 28

В.И.Коржов Использование метода сканирующей спектроскопии для идентификации различных форм гемоглобина при отеке легких............................................. 30

Богайчук І.В., Козій М.І., Коржов В.І. Аналіз та узагальнення властивостей антифризних білків.................................................................................................................. 31

Коржов В.І., Терещук О.П. Використання 3D технологій для візуалізації функцій гемопротеїнів в умовах окисного стресу......................................................... 33

С.В. Кисляк, В.С. Железна Система контролю результатів локального вирівнювання біологічних послідовностей.............................................................................. 34

Яценко В.П., Корниенко Г.А., Фурдыга Х.В., Айвазян Р.А., Анисимов Б.О. Анализ  концептуальных подходов к формированию программ учебной дисциплины по современным проблемам телемедицины для бакалавров, специалистов и магистров кафедр БМК ФБМИ НТУУ «КПИ»................................................................. 37

Фурдига Х.В., Яценко В.П., Бойко О.Г.,Бородань І.А., Матвійчук А.О. Вивчення особливостей застосування фізіотерапевтичних засобів лікування при вроджених та набутих деформаціях хребта в молодому та похилому віці........................... 39

Настенко Є.А., Павлов В.А., Носовець О.К., Левчишина О.В. Побудова методу класифікації патологічних станів системи кровообігу в багатомірному просторі          41

Фалендиш В.В. Розробка інформаційної системи для автоматизації роботи поліклінічних лікувальних закладів........................................................................................ 44

Годлевський Л.С., Кресюн Н.В., Баязітов М.Р., Біднюк К.А., Ляшенко А.В. Діагностика діабетичної ретинопатії за результатами аналізу характеристик кольору зображення очного дна......................................................................................................... 45

Кузовик В.Д., Гордєєв А.Д. Методи та засоби прогнозування психофізіологічного стану кори головного мозку....................................................................................... 47

Кіт О.Ю., Мисюра А.Г. Мобільна система діагностики та моніторингу постави людини........................................................................................................................... 50

Коваленко Ю.М. Інформаційні системи в рентгендіагностиці як основа її динамічного розвитку............................................................................................................ 51

Чеховой М.В., Матвійчук А.О., Кисельова О.Г., Кучерява О.В. Система аналізу та підвищення якості електрокардіограм в середовищі NI LABVIEW............... 53

Чеховой М.В., Матвійчук А.О., Кисельова О.Г., Кучерява О.В. Система обробки та підвищення якості рентгенівських зображень в середовищі NILABVIEW... 54

Злепко С. М., Лаугс О. Л., Тимчик С. В. Психофізіологічні та інформаційні аспекти оцінювання здоров‘я студентів вищих навчальних закладів України............ 55

Настенко Є.А., Логвіненко М.В., Білошицька О.К. Аналіз можливостей сучасних методів моделювання нелінійних процесів в системі кровообігу................................. 57

Лучицький Р.Ю., Соломін А.В. Програмний модуль та алгоритм для дослідження статистичної достовірності висновків іридодіагностики................................. 60

Чеховой М.В., Матвійчук А.О., Кисельова О.Г. Система аналізу та розрахунку параметрів судин людини за даними ангіографії............................................................... 61

Яценко В.П., Чеховой М.В., Матвійчук А.О., Кисельова О.Г. Система аналізу та виділення пухлин на мамограмах..................................................................................... 62

Никитюк В.В., Дозорський В.Г. Обґрунтування структури системи відбору фотоелектричних сигналів для визначення степені полімеризації стоматологічного матеріалу........................................................................................................... 64

Зубков С.В., Сіндяєва Л.Г. Віртуальний фантом доплерівських приладів..... 66

Яковенко А.В. , Настенко Е.А. Архитектура медицинской информационной системы поддержки принятия решений.......................................................................... 68

Яворська Є.Б. Передумови створення автоматизованої системи для діагностики патології серцево-судинної системи........... та оцінки психофізіологічного стану людини   71

Яворський Б.І. Підвищення эфективності інженерного супроводу життєвого циклу біотехнічних систем.......................................................................................... 73

Бых А.И., Порван А.П., Журавлева Ю.В. База данных информационной системы оценки стрессоустойчивости студентов........................................................................ 74

Злепко С. М., Коваль Л. Г., Костішин С. В., Тимчик С. В. Аналіз результатів впровадження медичних інформаційних систем і технологій в клінічну практику............... 76

Окрушко І.С., Соломін А.В. Реалізація алгоритму статистичного аналізу взаємозв’язку офтальмологічних захворювань з цукровим діабетом................................... 79

 

СЕКЦІЯ 3. КЛІНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ............................................................... 81

 

Шугуров О.О. Амплітудне модулювання стимулів у фізіологічних експериментах        81

А.П. Осадча, В. В. Шликов Дослідження термограм відкритого серця......... 83

Безручко О. В., Лазоренко Я. П., Мисюра А. Г. Спектрометр іонної рухливості для аналізу складу видихуваного повітря........................................................................... 85

Білинський Є.О., Бойко К.К. Використання векторкардіографічних данних для діагностики дилатаційної кардіоміопатії......................................................... 88

Бойко И.А., Лебедев А.В. Исследование прочности сваренных кровеносных сосудов с помощью программного комплекса SOLIDWORKS...................................... 89

Бойчук М.О., Осадчий О.В. Спосіб оцінки адаптаційного потенціалу організму людини........................................................................................................................... 90

Довженко О.П., Котовський В.Й., Воронов С.О., Ройтман Ю.М. Пристрій контролю працездатності приладів вимірювання парціального тиску кисню................ 91

Лагутін А.Ю., Шликов В.В., Гришина Н.Л. Звязок термограми з енцефалограмою голови........................................................................................................................... 93

Гришко И.А., Луговской А.Ф. Технология  ультразвукового  кавитационного  обеззараживания жидких сред......................................................................... 96

Луговская Е.А., Яхно О.М., Мовчанюк А.В. Технология  ультразвуковой  кавитационной  очистки  тканевых  изделий  медицинского  назначения................................. 98

Луговський О.Ф., Ляшок А.В. Ультразвукове  розпилення  в  системах  штучного  мікроклімату  медичного  призначення......................................................... 100

Луговской А.Ф., Мовчанюк А.В., Гришко И.А. Аппарат  для  оперативной  высокоинтенсивной ультразвуковой  кавитационной  обработки медицинскогоинструментария ……………………………………..............................................102

Луговський О.Ф., Зілінський А.І. Технологія фільтрування рідини в ультразвуковому полі......................................................................................................................... 105

Лиса Я.П., Беспалова О.Я., Тиндик В.С. Оптимізація процесу ліофілізації за допомогою датчиків температури..................................................................................... 108

Мовчанюк А.В., Фесич В.П., Федоренко И.В. Перспективные  методы  регулирования  дисперсности  аэрозоля  лекарственных  препаратов,  применяемых  в  пульмонологии.......................................................................................................................... 110

Новосад А.А., Мовчанюк А.В. Оперативний контроль технологічних параметрів ультразвукового кавітаційного обладнання................................................... 111

Повар Я.О., Кондратюк В.А., Скиба І.О. Перехід до єдиної універсальної конструкції кава-фільтру шляхом вдосконалення конструктивних особливостей кава-фільтру "хвиля".......................................................................................................................... 114

Самойленко К.О., Тарасова Л.Д. Ультразвукові коагуляційні ножиці для хірургії         115

Щербина Д.А.,Яворська Є.Б. Удосконалення системи тривалого моніторингу рівня глюкози та ручки-шприца............................................................................... 117

Стоянов Ю. М. Синтез ректени з вузькою діаграмою напрямленості для зарядження імплантованого кардіостимулятора............................................................... 118

Сичик М.М., Максименко В.Б., Кравчук Б.Б., Леончук В.Л.,Юр’єва К.О. Ефективні та безпечні параметри радіочастотної катетерної абляції при лікуванні тахіаритмій        120

Задорожна В.П., Козяр В.В. Інструмент для руйнування венозних клапанів 121

Білинський Є. О., Захарчук Н. В., Пунщикова О. О., Сичик М.М. Порівняльний аналіз показника сегментарної електромеханічної затримки лівого шлуночка при його зміщенні і деформації....................................................................................................... 122

О. Г. Кисельова, В.В. Підойма Програмно-апаратний комплекс реєстрації пульсової хвилі......................................................................................................................... 125

Кисельова О., Римарчук О., Підойма В. Розробка програмно-апаратного комплексу „Електрокардіограф”...................................................................................... 127

Федорчук М. Програмний аналіз сигналу частоти серцевих скорочень...... 128

Запорожко І.О., Зубчук В.І. Оцінка адаптивних резервів по даним пульсометрії 131

 

СЕКЦІЯ 4. ДОСВІД РОБОТИ КЛІНІЧНОГО ІНЖЕНЕРА В ЛІКУВАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ......................................................................................................................... 134

 

Высоцкая Е.В. Роль инженера в формировании новой информационной инфраструктуры медицины......................................................................................................... 134

 

СЕКЦІЯ 5. МЕДИЧНА ФІЗИКА.................................................................. 136

 

Робулова Б.М., Кузь В.І., Ткачук Р.А. Удосконалення технічних систем для фотомедичних технологій при лікуванні псоріазу................................................................. 136

В.П. Старенький, Л.О. Авер’янова Перспективи застосування медичних радіаційних технологій в Україні........................................................................................ 138

Макиенко А.С., Аверьянова Л.А. Анализ проблематики определения дозной нагрузки на организм при компьютерной томографии..................................................... 141

 

СЕКЦІЯ 6. ПЕРФУЗІОЛОГІЯ....................................................................... 144

 

В. В. Шликов, В.А. Данілова Обробка даних термограм серця.................... 144

 

СЕКЦІЯ 7. МАТЕРІАЛИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ......................... 147

 

Федоренко Ю.О., Уварова І.В., Бощицька Н.В. Дисперсне зміцнення гідроксиапатиту базальтовими лусками.................................................................................... 147

Яценко В.П. Морфометрическая оценка динамики реакции соединительной ткани на имплантацию биодеструктурирующего полимерного материала (программа «КАПСУЛА»).................................................................................................. 149

Карпенко О.С., Кісельова Т.О., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А. Нові поліуретансечовини з декаметоксином, що містять фрагменти кополімеру n-вінілпіролідону з вініловим спиртом як перспективні матеріали медичного призначення...................................... 151

Коржов В.І. Алгоритм исследования протеолиза при отеке легких............ 154

Котовский В.И., Скрынский А.В., Попов А.В., Сивак Н.С. Металлокерамические рентгеновские трубки для медицинской диагностики................................... 155

Кулєш Д.В., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А. Клей медичний для застосування в хірургії......................................................................................................................... 158

Лукашевич С. А., Рожнова Р. А., Галатенко, Н.А., Козлова Г.А. Епоксиполіуретанові композиційні матеріали наповнені полігідроксибутиратом і доксорубіцином для виготовлення кісткових імплантатів............................................................... 159

Отиченко О.М., Пінчук Н.Д., Куда О.А., Пархомей О.Р. Дослідження резорбційної біоактивності в фізіологічних середовищах легованого наномагнетитом матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту................... 161

Папуга О.Є., Рубан Т.О., Мацевич Л.Л., Лукаш Л.Л. Розробка дермальних еквівалентів, що містять живі клітини, для терапії масивних опіків шкіри людини.......... 163

Рихальський О.Ю., Орел В.Е., Шевченко А.Д., Бурлака А. П., Лукін С. М. Дослідження нелінійних магнітних властивостей нанокомплексу з магнетиту та протипухлинного антибіотика доксорубіцину............................................................................ 166

 

СЕКЦІЯ 8. БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ В АУДІОЛОГІЇ, ОФТАЛЬМОЛОГІЇ, СТОМАТОЛОГІЇ............................................................................................. 169

 

Ткачук Р.А., Цуприк Г.Б., Яворський Б.І. Оцінювання нейротоксикації людини із використанням інформативної електроретинографії.................................... 169

Кучерук С.О., Козяр В.В. Технологія виготовлення індивідуальних фіксуючих шин для ортогнатичної хірургії.................................................................................... 171

 

СЕКЦІЯ 9. РЕАБІЛІТАЦІЙНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ......... 173

 

Попадюха Ю.А. Технологія HUBER у фізичній реабілітації........................ 173

Глиняна О.О., Ярошик І.І. Ефективність застосування електроміостимуляції після ендопротезування колінного суглоба............................................................ 175

 

СЕКЦІЯ 10. БІОМЕХАНІКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ СПОРТУ............................ 177

 

Бачинський М.В. Низькоінтенсивна синхронна світлова стимуляція для підвищення адаптивних можливостей організму.............................................................. 177

Крищук Н.Г., Копчак А.В., Ещенко В.А. Информационное и методическое обеспечение для вероятностной оценки прочностной надежности биомеханических систем остеосинтеза поврежденных костных тканей с имплантатами ………………………………………………..................................178

 

СЕКЦІЯ 11. ЕКСПЕРТИЗА ТА СЕРТИФІКАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.................................................................... 181

 

Худецький І.Ю., Максименко В.Б., Козленко С.В. Актуальність випробувально-дослідного стенду для розробки апаратури по зварюванню живих тканин та зупинки кровотеч в хірургії............................................................................................................ 181

Шидловський М.С., Крищук М.Г., Лакша А.М. Методи  визначення  показників  надійності  систем фіксації  переломів  кісток  з  метою  сертифікації .......182

 

СЕКЦІЯ 12. ВЗАЄМОДІЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ВИРОБНИКАМИ, ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА КОРИСТУВАЧАМИ МЕДИЧНОЇ ТЕХНІКИ.... 185

 

Ханнанова Л.В. Роль та місце дисципліни «Медична термінологія» у підготовці спеціалістів з біомедичної інженерії у провідних навчальних закладах світу 185

Кіпенський А.В., Король Є.І., Куліченко В.В., Томашевський Р.С. Співробітництво задля розвитку освіти і науки................................................................................... 187

Худецький І.Ю., Худецька Н.М., Даниленко Ю.І., Тельпякова А.А., Козленко С.В. Роль медико-інженерних факультетів у формуванні інноваційних проектів в термохірургії .....188

 

Наверх